Falkner PeterPrimárna činnosť Trnavkého šermiarskeho cechu je rekonštrukcia pôvodných šermiarských techník a postupov dodnes zabudnutej Lichtanuerovej šermiarskej tradície.

Johannes Lichtenauer bol azda najvýraznejšou postavou šermu po dvesto rokov, aj napriek tomu, že o ňom ako osobe nevieme priveľa. Žil v 14. storočí, pravdepodobne okolo rokov 1350 - 1390. Podľa manuskriptu Hs. 3227a Lichtenauer precestoval mnohé krajiny, kde zbieral vedomosti o šerme. Svoje učenie šermu potom zhustene sformuloval do veršovaného Zedlu — listu s básňou popisúcou princípy šermu. Kunst des Fechtens, alebo umenie šermu, je v tomto zozname zachytené skryto, a teda nikto neznalý ho sám z Zedlu nepochopí. Lichtenauer dokonale zašifroval svoj odkaz, aby sa nedostal do nepravých rúk ľahkovážnych majstrov, ktorí sami vymýšľajú šerm (Leymaistere), ale zároveň zabezpečil, aby prežil nezdeformovaný do dnečných čias.

Lichtenauerov Zedel bol neskôr glosovaný a interpretovaný viac-menej konzistentnou líniou majstrov, ktorí sa zaslúžili o zachovanie tohoto unikátneho umenia. Z ich diel vychádza väčšina nášho úsilia o oživenie Kunst des Fechtens. Lepší prehľad o dielach nájdete v sekcii o našich zdrojoch.

Praktická rekonštrukcia šermu

Dnešná rekonštrukcia šermu spočíva v úplnom prebratí a pochopení čo najširšieho okruhu dostupných materiálov. Pre vytvorenie syntézy je nutné poznať relácie a súvzťažnosti medzi jednotlivými dielami. Následne vytvárame interpretáciu, ktorú je nutné dôkladne preskúmať v telocvični v určitých východiskových podmienkach. Ak sa osvedčí, začíname ju trénovať voľnejšie a hľadať hranice jej použiteľnosti. V tejto fáze nastupuje overovanie s dostatočnými ochrannými pomôckami, ktoré musia byť kompromisom medzi ochrannou a pohyblivosťou charakteristickou pre blossfechten – šerm bez zbroje. (Podrobnejšie v sekcií Výstroj a výzbroj.)

Po prvom kole testov opäť niekedy nasleduje návrat k písomným a obrazovým prameňom a následné prehodnotenie. Tento proces je cyklický a nedá sa povedať, že bude niekedy celkom ukončený, keďže sa pokúšame zrekonštruovať niečo, čo vznikalo 200, ba možno viac rokov.

Pôvodný vs. scénický šerm

MS 862Šermiarsky systém pôvodných majstrov je diametrálne odlišný od bežného scénického a divadelného šermu. Scénický šerm je kladie dôraz oproti bojovému šermu na bezpečnosť oboch duelantov, a snaží sa ukázať akcie, ktoré môže oceniť i laické oko. Dobrý scénický šerm by mal však vzbudzovať dojem nebezpečného zápolenia šermiarov, kde ide v každom okamihu o život. Scénický šerm ako taký nie je predmetom našeho záujmu. Tým je výhradne pôvodný šerm vo forme bojového umenia. Myslíme si ale, že plne rekonštruovaný systém dobového šermu (napríklad Lichtenawerov Kunst des Fechtens), by mohol, ak nie mal tvoriť základ každého pokusu o divadelné stvárnenie historického spôsobu šermu.